image

Türk Ceza Mahkemesi

Türk Ceza Mahkemesi

Türk yargı sisteminde, adli yargı disiplinin bir kolu olan ceza mahkemeleri, Cumhuriyet Savcılıkları kanalıyla açılan davaları karara bağlar. Mahkeme, yargılama süresinde başta Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere temel ceza normlarının ihlal edilip suçun oluşup oluşmadığına karar verir. Normun ihlal edilip edilmediği ve yine ihlal edilen normun hangi norm olduğu önemlidir zira Ceza Hukukunda diğer hukuk dallarından farklı olarak suçta ve cezada kanunilik ilkesi hakimdir ve kıyas da yasaktır. Bunun bir sonucu olarak, Hakim kanunda suç olarak düzenlenmemiş bir fiile ceza veremez veya halihazırda varolan bir normun içeriğini kıyas yoluyla genişletemez. Ceza Hukukunda doktrinde ve kanunlarımızda da benimsendiği üzere, suç oluşturan fillerin kamu düzenini ihlal ettiği düşünüldüğünden davalar kamu davası niteliğini haizdir. Ceza yargılamalarında iddia makamı olarak Savcı, savunma makamı olarak Sanık ve karar makamı olarak Hakim bulunur. Ceza davaları sonucunda müeyyide olarak diğer tüm mahkemelerden farklı şekilde kişinin hürriyetini bağlayıcı cezalar verilebilmektedir. İddia konusu olan suçun ağırlığına ve türüne göre Asliye Ceza, Ağır Ceza gibi kollara ayrılan ceza mahkemelerinde, yargılamalar Ceza Muhakemesi Kanunu’nda öngörülen usuller dairesinde yapılmaktadır. Bütün bunlardan hareketle, Justinianus Moot Court 2018 kapsamında düzenleyeceğimiz Türk Ceza Mahkemesi Simulasyonunda, yakın tarihte ünlü atlet Oscar Pistorius mahkumiyeti ile sonuçlanan olayın daha önce Yargıtay içtihatlarına da konu olmuş kurgusal bir benzeri, CMK’nın getirdiği usul kuralları çerçevesinde, özellikle Ceza Hukukunun en temel bazı müesseseleri olan kusur ve dereceleri, başta meşru müdafaa olmak üzere hukuka uygunluk sebepleri, ceza sorumluluğunu azaltan haller, haksız tahrik ve dozun aşılması ve hata gibi konular derinlenmesine irdelenerek, elde edilen deliller ve tanık beyanları ışığında Türk Ceza Mahkemesi heyeti tarafından olay aydınlatılmaya çalışılacaktır.

Court information

  • Case

    Oscar Pistorius

  • director

    -

  • Documents
  • ROP
  • Handbook